Kutak za iznajmljivače - upute

Ove upute namijenjene su osobama koji su već iznajmljivači ili koji to tek žele postati. Ovdje možete saznati što je sve potrebno uraditi kako biste postali iznajmljivač, te što su obaveze iznajmljivača tijekom obavljanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Na početku možete pronaći sažetak Zakona, Pravilnika i uredbi kojima podliježu osobe koje se bave pružanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Svi navedeni zakoni i pravilnici mogu se pronaći na web stranicama Ministarstva turizma i Narodnih novina.
Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvatci iz zakona. Turistička zajednica općine Orebić ne snosi odgovornost uslijed eventualnih netočnosti ili promjene tih podataka.

Upute za iznajmljivače na području općine Orebić

TKO MOŽE BITI PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ?

Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin (u daljnjem tekstu: iznajmljivač). Iznajmljivačem se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu ovoga Zakona smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

1. smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti 
2. smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina
3.doručka, polupansiona ili punog pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

KAKO POSTATI PRIVATNI IZNAMLJIVAČ?

ISHODOVATI RJEŠENJE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU
Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu izdaje Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji - Služba za gospodarstvo – Odjel za turizam, Dubrovnik, Ispostava Korčula

JAVITI SE S RJEŠENJEM U TURISTIČKU ZAJEDNICU OPĆINE OREBIĆ
Zrinsko Frankopanska 2
20250 Orebić
+385 (0)20 713 718

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA NAKON ISHODOVANJA RJEŠENJA

POSTAVITI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA
Za sve iznajmljivače propisana je obveza postavljanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Standardiziranu ploču temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji može se naručiti / kupiti kod ovlaštenog proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma:

        Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila
        Put Nina 129a, 23000 Zadar
        Tel: 023 220 655
        E-mail: reklame.mikic@gmail.com

        Kordun – marketing d.o.o.
        Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
        Tel: 047 / 645 561; 645 066
        Fax: 047 / 645 559
        E-mail: prodaja-lav@kordun.hr

        Jaguar d.o.o.
        Hrvojeva 6, 21000 Split
        Tel: 021 343 888
        E-mail: jaguarst6@gmail.com

        Binar d.o.o.
        Livanjska 12, 21000 Split
        Tel: 021 344 442
        E-mail: binar@st.htnet.hr


PRIJAVA I ODJAVA TURISTA
Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti / odjaviti boravak svakog gosta. Prijavljivati se može isključivo putem interneta tj. informacijskog sustava eVisitor.

VODITI POSLOVNE KNJIGE
Formirati cjenik usluga – Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga, pridržavati se istaknutih cijena, te ga vidno istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik se ne ovjerava.

Izdavati račun - Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge, a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.

Voditi knjigu Evidencija prometa - ova knjiga je evidencija izdanih računa, u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.

PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU

Obveznici paušalnog plaćanja godišnji iznos paušala plaćaju u tri rate s dospijećem 31.07., 31.08. i 30.09. tekuće godine.
Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 350 kn po krevetu te na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200 kn po krevetu.
*napominjemo da će se turistička pristojba plaćati i za pomoćne ležajeve.

Iznajmljivači koji plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju dužni su sami obračunavati iznos, te ga uplaćivati dva puta mjesečno. Preporuča se da tijekom turističke sezone izvršite usklađenje Vaših obveza sa zaduženjem u TZ kako bi se izbjegle moguće razlike.

Visina turističke pristojbe u 2020. godini za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi;
za razdoblje od 1.4. do 30.9. je 10 kn po noćenju, a ostalo razdoblje 7 kn po noćenju.

Visina turističke pristojbe za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) za razdoblje od 1.4. do 30.9. 8 kn po osobi, a za ostalo razdoblje 5 kn.

Visitna turističke pristojbe za u paušalnom iznosu za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge za smještaju domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj–500 kn–za svaku smještajnu jedinicu, a za smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj 250 kn–za svaku smještajnu jedinicu.

Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište –robinzonski  smještaj,  određuje  se  prema  broju  gostiju  koji  mogu  sigurno  u njemu  boraviti,  ali  do  najviše  deset  smještajnih  jedinica,  odnosno  30  gostiju istodobno,  u  koje  se  ne  ubrajaju  djeca  do  12  godina  starosti,  a  koji  kapacitet  je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi:
*prvi član 60,00 kuna
*drugi član 60,00 kuna
*za svakog sljedećeg člana 25,00 kuna

ODLUKA O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU


PLAĆANJE POREZA I PRIREZA
O načinu plaćanja poreza i prireza obavijest šalje nadležna Porezna uprava. 

PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE ZA 2020. GODINU

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_991.html

Turistička članarina uplaćuje se na IBAN račun: HR08 1001 0051 7308 27159  poziv na broj HR 67 – OIB uplatitelja/ vlasnika apartmana. U rubrici Primatelj upisuje se: Turistička članarina Orebić

PRIGOVOR POTROŠAČA
Iznajmljivači su dužni u svom objektu vidno istaknuti Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača te omogućiti svakom turistu da može podnijeti pismenu pritužbu ili prigovor na sve vrste usluga u vezi sa njihovim objektom, bilo to u vidu ispunjavanja knjige žalbe ili drugačije. Prilikom dostavljanja pismenog prigovora gost je dužan ostaviti svoje podatke (e-mail ili adresu) gdje će mu biti dostavljen pismeni odgovor (očitovanje) od strane domaćina i to u roku od 15 dana od zaprimanja pritužbe. Kopiju očitovanja koju je dostavio gostima domaćin je dužan čuvati uz prigovor koji je zaprimio od gosta.

OSIGURANJE GOSTA
Napominjemo da iznajmljivači koji turističku pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu nisu obvezni osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja. Iznajmljivač – obrtnik ili tvrtka obavezan je osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja.

LIJEČNIČKA POTVRDA
Na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine, br. 78/2014), iznajmljivači više NISU DUŽNI pribavljati liječničko uvjerenje za sebe i članove svojih obitelji kao uvjet za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

KUTIJA PRVE POMOĆ
Iznajmljivači su dužni u svakom objektu tj. svakoj smještajnoj jedinici zasebno imati kutiju prve pomoći.

RTV PRETPLATA
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji od 8. prosinca 2010. godine, ("Narodne novine" 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijemnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijemnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

PLAN EVAKUACIJE
Plan evakuacije obvezno se primjenjuje na sve smještajne objekte iznajmljivača, neovisno o veličini i broju kreveta. Dovoljno je da sadrži prikaz tlocrta prostorija te propisane oznake i upute kojima će se osobe upozoriti na planirane evakuacijske putove i izlaze, na hrvatskom jeziku, a može biti istaknut i na stranom jeziku ukoliko se iznajmljuje strancima. 

GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka

Obzirom da je prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka turiste potrebno jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, Hrvatska turistička zajednica je za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

Također preporučamo da na internetskim stranicama www.azop.hr kontinuirano pratite relevantne objave, smjernice, preporuke i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka vezane uz primjenu Opće uredbe.


Propisi iz turizma - MINT:Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_990.html

ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html

PRAVILNIK O NAJNIŽEM I NAJVIŠEM IZNOSU TURISTIČKE PRISTOJBE
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html 

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_991.html