Obveze tijela javne vlasti

Tijela javne vlast obvezna su na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način:

1) zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada;

2) opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;

3) nacrte zakona i drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama;

4) godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;

5) podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna;

6) informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa;

7) informacije o svom unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;

8) zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti;

9) informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora;

10) obavijesti o raspisanim natječajima te natječajnu dokumentaciju;

11) registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa;

12) obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje;

13) visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i naknade troškova dostave tražene informacije, kao i način naplate naknade propisat će Povjerenik za informiranje. Do stupanja na snagu Kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ostaju na snazi Kriteriji za određivanje visine naknade – „Narodne novine“, broj 38/11., koje je donijela Agencija za zaštitu osobnih podataka;

14) najčešće tražene informacije;

15) ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o drugim aktivnostima).

 

Nadalje, tijela javne vlasti su obvezna:

dostavljati određene dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

osigurati javnost rada

imenovati službenika za informiranje te dostaviti odluku o imenovanju službenika za informiranje u Registar službenika za informiranje i upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje

voditi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama

rješavati zahtjeve za pristup informacijama i zahtjeve za dopunu/ispravak informacije u zakonskim rokovima, kao zahtjeve za ponovnu porabu informacija

surađivati s neovisnim državnim tijelom za pristup informacijama te dostaviti izvješće o provedbi Zakona opravu na pristup informacijama za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja (članak 60. Zakona).