Obveze tijela javne vlasti

Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:

1)zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada;

2)opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;

3)nacrte  zakona  i  drugih  propisa  te  općih  akata  za  koje  se  provodi  postupak savjetovanja s javnošću, u skladu s člankom 11. ovoga Zakona;

4)godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;

5)registre  i  baze  podataka  ili  informacije  o  registrima  i  bazama  podataka  iz  njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;

6)informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem;

7)podatke  o  izvoru  financiranja,  proračun,  financijski  plan  ili  drugi  odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta;

8)informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa;

9)informacije  o  postupcima  javne  nabave,  dokumentaciju  potrebnu  za  nadmetanje, informacije  o  izvršavanju  ugovora  i  druge  informacije  za  koje  postoji  obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava;

10)obavijesti  o  raspisanim  natječajima,  dokumentaciju  potrebnu  za  sudjelovanje  u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka;

11)informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;

12)zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika;

13)obavijest  o  načinu  i  uvjetima  ostvarivanja  prava  na  pristup  informacijama  i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje,  potrebnim  obrascima  ili  poveznicama  na  obrasce  te  visinom  naknade  za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona;

14)odgovore  na  najčešće  postavljena  pitanja,  o  načinu  podnošenja  upita  graĎana  i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza

2)Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.


 
Nadalje, tijela javne vlasti su obvezna:
 
    · dostavljati određene dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske 
    · osigurati javnost rada 
    · imenovati službenika za informiranje te dostaviti odluku o imenovanju službenika za informiranje u Registar službenika za informiranje i upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje 
    · voditi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
    · rješavati zahtjeve za pristup informacijama i zahtjeve za dopunu/ispravak informacije u zakonskim rokovima, kao zahtjeve za ponovnu porabu informacija 
    · surađivati s neovisnim državnim tijelom za pristup informacijama te dostaviti izvješće o provedbi Zakona opravu na pristup informacijama za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja (članak 60. Zakona). 


30.6.2017.